วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

teacher of verse

ครูคือ.. แสงทองส่องชีวิต    ครูคือ...ดวงจิตอันสูงค่า
ครูคือ.. ผู้ที่ให้วิชา  ครูคือ...ผู้ที่พาเราก้าวไกล
ครูคือ..ยานวิเศษลำไม่น้อย ครูคือ..ผู้ที่คอยเอาใจใส่
ครูคือ..หลักนำประจำใจ ครูคือ..หลักชัยของ   


ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้                     ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครูอาจารย์                      ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้นำทางความคิด                          ให้รู้ถูกรู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร                        ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
      
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์           ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์                             มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่                         สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง                    ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

    

         ครูคือผู้ให้ความหวัง ครูชี้แนวทางการศึกษา         ครูคือผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ครูช่วยเสริมปัญญาพาก้าวไกล
ครูผู้ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ครูคือผู้จุดประกายแจ่มใส           ครูคือที่พึ่งของดวงใจ ครูผู้มีแต่ให้ทุกคน
ครูดังแสงทองส่องฟ้าสว่าง ครูคอยชี้หนทางการพึ่งตน        ครูดังเรือจ้างแจวอย่างอดทน ครูนั้นคือบุคคลสมควรบูชา
ครูคือผู้ห่วงใยให้ศิษย์ดี ครูคือผู้มีพระคุณคอยเมตตา         ครูยอมอุทิศกายใจและเวลา ครูหวังเพียงว่าศิษย์ก้าวหน้าไกล
ครูต้องมีคุณธรรมอันล้ำเลิศ ครูผู้ประเสริฐเลิศด้วยดวงใจ     ครูเป็นผู้ให้ไม่หวังผลใด ครูนั้นจึงยิ่งใหญ่สมคำว่า "ครู"

                                           

1 ความคิดเห็น:

  1. สีสันดี ควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

    ตอบลบ