วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

แค่เป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆถ้าไม่ลุกเธออาจโดนเหยียบซ้ำ
เก็บความเจ็บไว้จำเพื่อทำใหม่
เพราะยุคนี้ยุคของคนสู้ต่อไป
อย่าท้อแท้เกินไป...มันไม่ดี                                    

ฉันคือคนที่ผ่านมาพบเธอเข้า
แล้วรับเอาความรู้สึกที่สับสน
เก็บไปคิดไปฝันจนร้อนรน
ฉันคือคนที่เรียกว่า...เพื่อนของเธอ

เธอต้องมีบางสิ่งติดตัว
เพื่อไม่ให้เธอกลัวถึงจุดหมาย                                                      
สิ่งนั้นก็คือกำลังใจ
ยามลำบากครั้งใดคิดถึงกัน                                                    

ใบไม้ยังเปลี่ยนสี
สิ่งต่างๆ ไม่มีไม่แปรผัน
โลกยังหมุนตามทางของมัน
ชีวิตเราก็เท่านั้นไม่แน่นอน

ฉันช่วยได้ก็แค่นี้
แค่เป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆ
ยามที่เธอปวดร้าวและเศร้าใจ
ฉันคือคนสุดท้าย..อยู่ข้างเธอ                                                        
                                   
มีอะไรพอช่วยได้
ไม่ต้องเกรงใจบอกได้เสมอ
ฉันมีความจริงใจจะช่วยเธอ
และยินดีเสมอหากเชื่อใจ                                                                                                             
If could not stand being stepped on repeatedly.Remember to keep the pain to a new
Because today's generation who fight on.
Do not give up too ... it's not good.

I'm the last person to see her.Already been feeling confused.Keep dreaming to think and worry
I'm the one who called her friend ....

You need to have something close-fitting
She is not afraid to give to your destination.
That is encouraged.Unwilling to miss any time together.

                                                                                                      
Leaves to change color.Things do not do not vary.Rotate the world is the way of it.Of course, it is not only our lives.

I can help just this.Just as people who live nearby.When her pain and sorrow... I'm the last person beside her.

What's enough help.I do not always considerate.I have a sincere will to help her.If you trust and always happy.

 http://www.zabzaa.com/poem/view.asp?gid=268

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

รายการเกี่ยวกับบ้าน

รายการเกี่ยวกับบ้าน      เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน8207-003005-9       สำนักทะเบียน  อำเภอทัปปุด
รายการที่อยู่ 34/2 หมู่ที่ 3
                   ตำบลบ่อแสน  อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา
ชื่อหมู่บ้าน                            ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน                                 ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่
...................................................................................................
                                     ลงชื่อ (นางละไม สิทธิศิลป์ )              นายทะเบียน
                                     วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน        7 มกราคม 2552

เล่มที่ 1         รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน     8207-003005-9   ลำดับที่ 7
ชื่อปรางค์ทิพย์ สะและราด                                สัญชาติ  ไทย    เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน 1-8207-00041-30-4   สถานภาพ  ผู้อาศัย   เกิดเมื่อ 21นวาคม 2532
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ซ๊ะ                           3-8207-00050-06-7       สัญชาติ  ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ดาหลี                          3-8207-00050-10-5       สัญชาติ  ไทย
*มาจาก ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร                                     นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ธันวาคม 2532               ( นางละมัย  สิธทิศิลป์ )         
................................................................................................................................
**ไปที่                                                                                              นายทะเบียน

HOUSE REGISTRATION


HOUSE REGISTRATION
PROVINCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT,MINISTRY OF INTERIOR

 HOUSE PARTICULARS                       BOOK No. 1
House Code No.8207-003005-9                         Local Registration Office:THUP PUD
Address:         HOUSE NO34/2 Mooti 3
                        BORSAEN SUB-DISTRICT,THUP PUD DISTRICT,
                     PHANG-NGA  PROVINCE
Village Name: -                         House Name: -
Type of House: HOUSE           Description of house:-
Date of stipulating the house number:
……………………………………………………………………………
                                          Signature: (Mrs. Lamai Sittisin)           Registrar
                              Date of printing the house registration:07January 2552
Book No:1    List of persons of the house code no. 8207-003005-9    Serial No. 7
Name: Miss. PRANGTHIP SALAEHRAD        Nationality: THAI           Sex:FEMALE
ID No:1-8207-00041-30-4    Status: RESIDENT       Date of Birth: 21 December 1989
Name of natural mother:SAH      3-8207-00050-06-7      Nationality: THAI           
Name of natural father: Dali         3-8207-00050-10-5      Nationality: THAI              
Transferred from: CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE
                              Signature: (Mrs. Lamai Sittisin)      Registrar
……………………………………………………………………………
**Transferred to
รับรองคำแปลถูกต้อง
Certified Correct Translation