วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

   Infinitive คือ   กริยาที่นำหน้าด้วย to (Infinitive with "to") เช่น to play, to study, to arrest และไม่นำหน้าด้วย to (Infinitive without "to") โดยเฉพาะหลังกริยาช่วย can,will,may,must etc. เช่น can sing, will go,
may happen
นอกจากนี้ Infinitiveจะทำหน้าที่เหมือนอย่างคำนาม (n.) ,คำคุณศัพท์ (adj.) ,และคำวิเศษณ์ (adv.)
      หน้าที่ของ Infinitive
             -เป็นประธานของกริยา เช่น To obey the law is everyone's duty.
(
เป็นประธานของกริยา is)
             -เป็นกรรมของกริยา เช่น He tried to save some money. (เป็นกรรมของกริยา tried)
             -เป็นคำคุณศัพท์ เช่น She collected the clothes to be washed.(to be
washed
เป็นคุณศัพท์  ขยายนาม clothes)
             -เป็นคำวิเศษณ์ เช่น I am happy to talk to him. (to talk เป็นคำวิเศษณ์ขยาย adj.
happy)
             -เป็น complement ของ verb to be เช่น Suda's ambition is to be a doctor.
(to be
เป็น complement ของ is)
       การใช้ Infinitive with to
              1.  แสดงความปรารถนา ขอร้อง หรือ คำสั่ง                                               
                        Verb + to infinitive
                   เช่น He asked me to wash his car. (ขอร้อง)
                   2. แสดงวัตถุประสงค์ หรือ เหตุผล เช่น She gets up early to see the
sunrise.
                   3. ปกติถ้าแสดงวัตถุประสงค์ทั่วๆ ไป จะใช้ for + gerund เช่น
                       A knife is a tool for cutting with.
                 แต่ถ้าแสดงวัตถุประสงค์เฉพาะจะใช้ 'to' infinitive  เช่น
                      I want a knife to cut the bread with.
                  4. เป็นคำสั่งหรือหน้าที่ หรือแผนการที่มีความหมายว่าต้องกระทำ to be +
'to’ infinitive
                     Peter and Ann are to get married next month. (แผนการ)
                  5. แสดงอนาคตอันใกล้   to be about + 'to' infinitive
                They are about to start.
                  6. ใช้กับ the first, the second...       + 'to' infinitive
                           the last / the only......                                             
เช่น
              I love parties : I 'm always the first to come. (=who come)
                 7. แสดงกริยานั้นๆ ถูกกระทำ       noun + 'to' infinitive
                    She has homework to do. (that she must do)
                8. ใช้กับ adj. ที่แสดงคุณสมบัติของนามที่มาข้างหน้า adjective ดังกล่าว เช่น careless, good , honest,
                    kind, nice, selfish, silly , stupid, wise etc.
                   adjective + of+ pronoun (noun) +'to' infinitive เช่น
                   It is nice of her to help me.
               9. ใช้ตามหลัง adjective ที่แสดงอารมณ์ เช่น amazed, disappointed, surprised , sad เช่น
                   I was surprised to meet Gere here.
           10. ใช้กับ too          too + adj/adv. + 'to'infinitive  เช่น
                  No one is too old to learn.
           11. ใช้กับ enough     adj./adv. + enough + 'to'infinitive   เช่น
                  Ann is tall enough to reach the top shelf.
                 enough + noun + 'to' infinitive  เช่น
                   We have not enough time to see the movie.
           12. ใช้กับ so.......as         so + adj./adv. + as + 'to 'infinitive เช่น
                  Tom was so careless as (careless enough) to leave his house unlocked..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น