วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning out class

Noun Adjuncts (noun + noun)
In English we can put two nouns together. The first noun is used as an adjective to modify the second noun and is called a noun adjunct. The first noun is almost always singular because it follows the rule for adjectives, which do not have plural forms in English.
N1 N2 can mean that
a. N1 is a kind of N2 (a grammar book is a kind of book)
b. N1 is an object of an implied verb (an apple tree is a tree that produces apples)
It is important to understand that N2 is the thing and N1 is the kind or type:
a rose bush is a bush
a wrist watch is a watch
computer paper is paper
N1 is singular, even if the phrase is plural.

Examples:

My mother planted a rose bush in the garden.
I bought a new table lamp.
Bobby takes the school bus to school.

The school ordered fifty new grammar books.
That man makes bird cages.
Mrs. Taylor bought some new baby clothes.
We can use a number with N1 to make a compound adjective. Since the number and noun make one unit, we use a hyphen to join them. Note that N1 remains singular because it is being used as an adjective.

Examples:

a three-car garage
a ten-speed bicycle
a twenty-dollar bill
If we use a number to refer to the second noun (how many), we do not use a hyphen:

two grammar books
five rose bushes
We can use a number to refer to the second noun (how many) and a number with the first noun (compound adjective). In that case, there is no hyphen after the first number, but the second number is still used with a hyphen because it forms a compound adjective.

two ten-dollar bills
four three-bedroom homes
Present  Participle    คือกริยาช่องที่ เติม  ing  แล้วนำมาใช้เป็นครึ่งกริยาครึ่งคุณศัพท์
                                   ได้แก่คำว่า  Going,  walking,  eating,  sleeping,  coming,  etc.  
 
      มีวิธีใช้present participleดังนี้.
 1. เรียงตามหลัง Verb to be ทำให้ประโยคนั้นเป็น Continuous tense.
2. เรียงไว้หน้านาม เป็นคุณศัพท์ของนามนั้น.
3. เรียงตามหลังกริยา เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา(มีสำเนียงแปลว่าน่า”).
4. เรียงตามหลังกรรมเป็นคำขยายกรรมนั้น.
           1.Adjective + Noun (V. ing + n)
                            I like to look at flying birds.
                           The barking dog doesn't bite.
          2.  Noun + V. ing
                            The man who is speaking there is my  father.
                            The man speaking there is my father.
          3.  V. ing phrase, clause
                            The man saw his mother.
                             He ran to her.
-
ทั้ง 2 ประโยคมี ประธานตัวเดียวกัน
-
เหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
-
ประโยคที่เกิดก่อนหรือที่เป็นเหตุ และเป็น active จะเปลี่ยนเป็น participle phrase นั้น คือ
                                      Seeing his mother(phrase), he ran to her.                            
        4.  Clause, V. ing phrase
                              The boy went out.
                              He slammed the door
-
ทั้ง 2 ประโยคมีประธานตัวเดียวกัน
-เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน
-
ประโยคที่ 2 เป็น active จะเปลี่ยนเป็น Participle phrase
Past  Participle   คือกริยาช่องที่  3  ซึ่งอาจมีรูปมทาจากการเติม  ed.  ก็ได้ หรือมีรูปมาจากการผันก็ได้
                              ได้แก่กริยาต่อไปนี้   Walked,  slept, gone  .  ..etc. 
    มีวิธีใช้ดังนี้.
2.1 เรียงไว้หลัง Verb to have ทำให้ประโยคนั้นเป็น Perfect tense.
2.2 เรียงตามหลัง Verb to be ทำให้ประโยคนั้นเป็นกรรมวาจก(Passive voice)ตลอดไป.
2.3 เรียงไว้หน้านามเป็นคุณศัพท์ของนามนั้น.
2.4 ใช้เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาได้.
2.5 ใช้เรียงตามหลังนามก็ได้ แต่ต้องมีบุรพบทวลีมาขยายเสมอ.                                
  1.  Adjective + Noun ( + N)
He didn't know that it was the stolen car.
The broken glass scattered on the floor.
 2.  Noun +
The picture that was painted by him was there.
The picture painted by him was there.
 3.   phrase, clause
He was helped by a doctor.
He was safe.
ทั้ง 2 ประโยคมีประธานตัวเดียวกัน เหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน ประโยคที่เกิดก่อนหรือที่เป็นเหตุ และเป็น Passive จะเปลี่ยนเป็น Participle phrase นั่น คือ
 Helped by a doctor(phrase), he was safe.                                                  
 4.  Clause,  phrase
 She entered.
 She was accompanied by her mother.
ทั้ง 2 ประโยคมีประธานตัวเดียว เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน ประโยคที่ 2 เป็น passive จะเปลี่ยนเป็น Participle phrase

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น