วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning log in class w.15 11-02-54

                          Adjective clause
1.The women is a worker who has been cleaning the street for 26 year.
มีประธานและมีกริยาแต่ยังไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะละตัวเชื่อมและนำv.แท้มาเติม
ในภาษาไทย Adjective ขยายหลังคำนาม  ภาษาอังกฤษadjective ขยายหน้าหรือหลังคำนาม
Adjective clause and Adjective phrase เหมือนกันแต่ในภาษาอังกฤษ Adjective phraseถูกใช้มากกว่า Adjective clause
2.Bird is a singer who was singing happily.
3.The language centre which is situated ad NSTRU is very big.
                    Adverb clause
1.She protested helplessly.
ถัวงอย่างไร้ประโยชน์
2.The rapidly widening wealth gap between the rich and poor.
ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Adverb จะขยาย Verb and Adjective
Ingหมายถึง ที่ใช้สำหรับ......... หรือ กำลัง........เช่น Drinking water หมายถึงน้ำที่ใช้สำหรับดื่ม
English Idiom
Rolling stone is no moss.
                           Homework
หา Adverb clause จากหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆแล้วขีดเส้นใต้
 Adjective phrase
Adjective  clause
Adverbial clause ทำหน้าที่เหมือน adverb ทั่วๆไปอาจจะเกิดต้นประโยค กลางประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้
Types of adverbial clause
            ประเภทของ Adverbial clause มีดังนี้
            1. Clause of time คือ adverb  clause ที่บอกเวลามี subordinators เช่น after,before,since,until
when เป็นต้น
            2. Clause of place คือ adverb clause ที่บอกสถานที่จะขึ้นต้น clause ด้วย where or wherever
            3. Clause of contrast or Concessive คือ adverb clause ที่บอกความหมายตรงข้ามหรือความหมายที่ขัดแย้ง
จะขึ้นต้น clauseด้วย subordinators : although,even though,even if เป็นต้น
            4. Clause of condition คือ adverb clause ที่บอกที่บอกเงื่อนไข subordinator ที่ใช้ขึ้นต้น clause คือ
if,as long as,if onlysupposing that,in even that เป็นต้น
            5. Clause of clause คือ adverb ที่บอกสาเหตุ มี subordinator ดังนี้ because,since,as,now that เป็นต้น
            6. Clause of result คือ adverb ที่บอกผล subordinator ได้แก่ so that
            7. Clause of purpose คือ adverb clause ที่บอกจุดประสงค์ subordinator ได้แก่ so that,in order that
in the hope that for the purpose that เป็นต้น ใช้กับกริยาช่วย can,will,could,would,might ตัวใดตัวหนึ่ง
            8. Clause of comparison คือ adverb clause ที่บอกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
            9. Clause of grammar คือ adverb clause ที่บอกลักษณะ subordinator ได้แก่ as though,as if เป็นต้น
Adjective clause คือ dependent clause ที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม เพื่อบอกลักษณะบรรยายสภาพของคำนาม
adjective clause มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าRelative clause subordinator ที่ใช้นำหน้า clause เรียกว่า
relative pronoun ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำนามที่เป็นคน ( a person ), สิ่งของ ( a thing ), เวลา ( time )
สถานที่ ( place ) และเหตุผล( reason )
Compound sentence เกิดจากการเชื่อม independent clause 2 clause หรือตั้งแต่ 2 clause ขึ้นไป
            การเชื่อมทำได้ 3 วิธี คือ
            1. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ( punctuation ) คือ semicolon ( ; ) ซึ่งใช้แทน peroid ( . )
            2. Coordinate Conjunction ( coordinator ) คำที่ใช้เชื่อมได้แก่ and,or,nor but,yet,so,for
            3. Conjunctive adverb
ประโยค Complex sentence ประกอบด้วย independent clause ( main clause ) กับ dependent clause
( subordinate clause )Dependent clause ประกอบด้วย subordinator ประธานและกริยา clause
นี้จะไม่มีความหมายสมบูรณ์จนกว่าจะไปอิงกับ main clause จึงจะมีความหมายสมบูรณ์
            Dependent clause แบ่งออกตามหน้าที่ ( function ) ที่เกิดในประโยคได้ 3 ประเภท คือ
            1. Adverbial clause
            2. Adjective clause
            3. Noun clause
Participial phrase วลีนี้ ลดรูปมาจากประโยคที่ประกอบด้วย subject - predicate กริยาของประโยคจะลดรูปเป็น
1. The present participle (-ing phrase)
  a. active : coming,arriving
  b. passive : being sent,being examined
2. The present prefect participle (having=been+vช่อง3)
  a. active : having come,having gone
  b. passive : having been delayed,having been examined
3. The past participle vช่อง3
  เช่น examind,bought,delayed
หน้าที่ของ Parcitipial Phrase
1. ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย noun ลดรูปมาจาก adjective clause ที่เป็น restrictive clause หรือ non - restrictic clause
2. ทำหน้าที่เป็น adverb ขยายกริยา ลดรูปมาจาก adverb clause และลดประธานที่ซำไป 1 ตัว
  2.1 บอกเวลา (time) ลดรูปจาก clause บอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย after,while,when
  2.2 บอกสาเหตุ (clause) ลดรูปจาก adverb clause of clause
  2.3 บอกผล (result) Participial phrase ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกผล อาจจะมี thus หรือ thereby นำหน้า
  2.4 บอกลักษณะ (manner) Participial phrase ใช้บอกลักษณะเพื่อขยายกริยาได้ กริยากลุ่มนี้ได้แก่ sit stand lie catch find come
  2.5 บอกเงื่อนไข (conditional) Participial phrase ใช้บอกเงื่อนไขมีความหมายเหมือน if clause Participial phrase เหล่านี้ได้แก่
assuming that,allowing for(the posibility that),accepting the fact that และ given that
Infinitive phrase คือ วลีที่ประกอบด้วย  to+V  ซึ่งเปลี่ยนรูปมาจาก finite verb มาเป็น non - finite verb
และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาอีกต่อไป อาจจะมีประธานปรากฎอยู่หรือละประธานก็ได้ ส่วนในรูปปฎิเสธให้ใส่
not หน้า to
            Finite verb phrase           Non - finite verb phrase
            He smoke heavily.          To smoke like that must be dangerous.
                                                    For him to smoke like that must be dangerous.
หน้าที่ของ Infinitive phrase
1. ทำหน้าที่เป็น noun
2. ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย noun
3. ทำหน้าที่เป็น adverb ขยาย verb และ adjective หรือขยายความทั้งประโยค ซึ่งต้องดูจากความหมาย
ของประโยค
    - Infinitive phrase of purpose เป็นการบอกจุดประสงค์ จะอยู่ในรูป to,in order to,so as to
    - Infinitive phrase of condition เป็น infinitive บอกเงื่อนไข บางครั้ง infinitive phrase
 อาจจะบอกทั้งจุดประสงค์และเงื่อนไขได้ในเวลาเดียวกัน
    - Infinitive phrase of result เป็น infinitive ที่บอกผล
    - Infinitive phrase of cause เป็น infinitive ที่บอกสาเหตุ
    - Infinitive phrase ทำหน้าที่ขยาย Predicate Adjectives infinitive จะทำหน้าที่ขยาย adjective
ที่เกิดในภาคแสดง และอาจอยู่ในรูปที่มี It เป็น subject
    - Infinitive phrase ที่ขยายทั้งประโยคเพื่อเป็นการแสดงความเห็นหรือกล่าวเน้น
Gerund phrase คือ วลีที่ประกอบด้วย - ing phrase ซึ่งทำจากกริยา finite verb gerund phrase ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยา
แต่ทำหน้าที่เหมือนคำนามทั่วไป - ing phrase ที่เป็น gerund สามารถใส่ possessive adjective หรือตามด้วย of ได้เหมือนคำนามทั่วไป เวลาแปลมีคำว่า"การ"นำหน้า
            a simple sentence   -   The hunters shot the birds.
                     ลดรูปเป็น
            gerund phrase         -   The shooting of the birds by the hunters.
                นำไปใช้ในประโยค
            The shooting of the birds by the hunters caused her great distress.
หน้าที่ของ Gerund phrase
1. Subject : Telling lies is wrong.
              Being honest at all times is not always easy.
2. Subject Complement : What he likes best is playing football.
3. Direct object : No one enjoyed being distrubed in the middle of the night.
                   We apreciate your helping our friends last night.
4. Appositive : He was absorbed in his hobby,collecting stamps.
5. Object of preposition :
   a. In prepositional object  -  I'm tried of being treated like a child.
   b. In adverbial phrase  -  By cleaning the house everyday,she is pleasing her husband.
กริยาที่ตามด้วย gerund phrase objects ได้แก่
acknowledge                  finish                            put off
admit                          give up (= stop)            recommend
anticipate                     justify                           resent
avoid                          keep on                        resist
cannot help                   mention                        risk
delay                          miss                             stop
deny                           postpone                       suggest
enjoy                          practice                        understand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น