วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554


Week 7 17-12-53                        
IEARN
Phonetics : the sounds of American English =การอ่านออกเสียง
www.estflashcards.com                                                      
TESBOOKS.COM free work sheets
www.vrae.com  reading comphehention.com.
                                  IF CLAUSE
1.Present,Real/Possible If+v.1 will/may/can+v.1 เป็นไปได้ในปัจจุบัน
1.ถ้าฉันขึ้นรถเมล์ไม่ทันบ่ายนี้ฉันก็จะใช้รถแท็กซี่
    If I miss the bus this afternoon, I will get /catch a taxi instead.
2.ถ้าฉันไม่เข้าใจการแปล2อย่างถ่องแท้ฉันอาจจะสอบตกได้
    If I don’t understand translation 2 course thoroughly, I may fail it.
3.ถ้าคุณเรียนหนักคุณก็จะสอบผ่าน
    If you study hard, you will pass an exam.
4.ถ้าหล่อนมาฉันจะไปที่นั้น
    If she comes ,I will go there.
5.ถ้าฝนไม่ตกในตอนบ่ายฉันจะไปโอเชี่ยน
      If it doesn’t rain the afternoon, I will go to the Ocean.
2.If v.2+were would/could/might+v.1 Present Unreal
เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันใช้ were เท่านั้น
   6.ถ้าฉันเป็นทักษิณฉันจะไม่บินไปอเมริกา
    If I were Thaksin,I would not fly to America.
7.ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าคุณเข้ารพ.ถ้าฉันรู้ฉันคงไปเยี่ยมเธอแล้วละ
      Nobody told me that you were in hospital If I had know I would have visited you.
  3.If+had+v.3 would/should/could/might+v.3 Past unreal  เป็นไปไม่ได้ในอดีต                 
                               Home work
1.ถ้าฉันมีเวลาฉันจะโทรไปหาเธอเย็นนี้
         If I have a time, I will call you this evening.
2.ถ้าหิมะตกในกรุงเทพทุกคนคงจะตกใจ
         If a snows falls in Bangkok , everybody would be shock.
3.ถ้าเขาไม่ได้พาฉันไปดูหนังเมื่อคืนนี้ฉันคงจะเสียใจมาก
             If he did not take me to the movies lastnight,I would be very sad.
If clause
 If Clauses หรือ Conditional Sentences คือ ประโยคที่มีข้อความแสดงเงื่อนไข (conditions) หรือการสมมติ ซึ่งประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยครวมกัน และเชื่อมด้วย conjunction "if" ประโยคที่นำหน้าด้วย if แสดงเงื่อนไข เราเรียกว่า if-clause และประโยคที่แสดงผลเงื่อนไขนั้น เราเรียกว่า main clause

 If it rains ,    I shall stay at home.

(If-clause)          (main clause)                                            
If + Present Simple , Future Simple
      (if-clause)           (main clause)                                     
If + Past Simple ,   S + would + V1
(if-clause)                (main clause)
If + Past Perfect ,    S+would/should + have +V3
 (If- clause)                 (main clause)
Conditional Sentences แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

      1. TYPE ONE     
เป็นการสมมติถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคต แสดงเงื่อนไขที่น่าจะเป็นไปได้ (possible condition)

    If he goes to London , he will meet his old friend.

      2. TYPE TWO    
เป็นการสมมติในปัจจุบันที่บอกความสงสัย (doubt)
              
แสดงเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเป็นไปได้   (impossible condition)
 If I were you , I would go to study abroad.

      3. TYPE THREE
เป็นการสมมติในอดีต แสดงเงื่อนไขที่ไม่อาจเป็นไปได้เลย และตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต

     If I had known your arrival , I would have met you at the airport.
     If you had gone to party last night , you would have seen your girlfriend.

     
หมายเหตุ : Conditional Sentences จะขึ้นต้นด้วยประโยค If-Clause หรือ Main Clause ก็ได้ เช่น
                  If I had some money , I would go abroad.
                  I would go abroad if I had some money.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น