วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

รายการเกี่ยวกับบ้าน

รายการเกี่ยวกับบ้าน      เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน8207-003005-9       สำนักทะเบียน  อำเภอทัปปุด
รายการที่อยู่ 34/2 หมู่ที่ 3
                   ตำบลบ่อแสน  อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา
ชื่อหมู่บ้าน                            ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน                                 ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่
...................................................................................................
                                     ลงชื่อ (นางละไม สิทธิศิลป์ )              นายทะเบียน
                                     วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน        7 มกราคม 2552

เล่มที่ 1         รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน     8207-003005-9   ลำดับที่ 7
ชื่อปรางค์ทิพย์ สะและราด                                สัญชาติ  ไทย    เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน 1-8207-00041-30-4   สถานภาพ  ผู้อาศัย   เกิดเมื่อ 21นวาคม 2532
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ซ๊ะ                           3-8207-00050-06-7       สัญชาติ  ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ดาหลี                          3-8207-00050-10-5       สัญชาติ  ไทย
*มาจาก ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร                                     นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ธันวาคม 2532               ( นางละมัย  สิธทิศิลป์ )         
................................................................................................................................
**ไปที่                                                                                              นายทะเบียน

1 ความคิดเห็น: